ALGEMENE VOORWAARDEN

(Geldig voor het gebruik van de faciliteiten van DORC in 2016&2017)

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1.                 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Deelnemer: de natuurlijke persoon, een bedrijf of instelling die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor het gebruik van de trainingslocatie (‘Dutch Obstacle Run Center)’;

Team: een groep van minimaal tien Deelnemers;

Overeenkomst: de Overeenkomst strekkend tot gebruik van de trainingslocatie;

Aanbieder: de rechtspersoon (in deze Dutch Obstacle Run Center) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan;

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen een natuurlijk persoon, een bedrijf of instelling enerzijds en de aanbieder anderzijds, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement;

Aanbieder: de rechtspersoon (in deze DORC) waarmee een Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2.                 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1.                 Een Deelnemer dient tenminste de door de Aanbieder vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

2.2                  De Deelnemer mag slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien de betaling volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3.                 Indien de deelnemer via een deelnemend bedrijventeam deelneemt, geschiedt het gebruik van de faciliteiten van DORC in het Team waarvoor hij is ingeschreven.

2.4                  De aanbieder kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (onder meer, doch niet uitsluitend overmacht) besluiten de training af te gelasten of stil te leggen.

2.5                  De aanbieder kan de starttijd, datum en/of locatie van de training wijzigen.

2.6                  Door het besluit van de aanbieder om de training niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

ARTIKEL 3: DEELNEMENDE BEDRIJVENTEAMS

3.1                  Deelnemende bedrijven of instellingen kunnen zijn:

  • rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan het gebruik van de faciliteiten van DORC onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
  • ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan het gebruik van de faciliteiten van DORC onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
  • publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.

3.2                  De aanbieder kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

3.3                  Elk bedrijf of elke instelling neemt deel met één of meer Teams.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1.                 Deelname geschiedt voor eigen risico. De aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de aanbieder niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de aanbieder toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

4.2.                 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de aanbieder voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de aanbieder tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de aanbieder ter zake van die schade uitkeert.

4.3                  De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn gebruik van de faciliteiten van Dutch Obstacle Run Center.

4.4                  De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het gebruik van de faciliteiten van Dutch Obstacle Run Center.

4.5                  De Deelnemer vrijwaart de aanbieder voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het gebruik van de faciliteiten van Dutch Obstacle Run Center. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.6                  De Deelnemer vrijwaart de Aanbieder voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn gebruik van de faciliteiten van Dutch Obstacle Run Center, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Aanbieder toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 5: BEEINDIGING OF ONTBINDING OVEREENKOMST

5.1                  Indien Deelnemer zijn overeenkomst niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk  opzegt, wordt de overeenkomst na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

5.2                  De opzegging kan schriftelijk worden gedaan middels een het bij DORC verkrijgbaar opzegformulier of middels een aangetekende brief. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan DORC, Loovebaan 25, te (5712 JV) Someren.

5.3                  Het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van DORC – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer DORC, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

5.4                  DORC geeft een Looptijd Verkorting optie. Indien het lid besluit gebruik te maken van de Looptijd Verkorting optie zal DORC de door de Deelnemer verschuldigde deelnameprijs herberekenen op basis van de resterende periode (inclusief de kalendermaand opzegtermijn) vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde vaste tarief van 12.50 euro per maand. Een indicatieve berekening van de vergoeding voor Looptijd Verkorting kan worden opgevraagd aan de balie van de op de voorzijde vermelde club. De uiteindelijke verschuldigde totale vergoeding voor Looptijd Verkorting zal worden vermeld in de opzegbevestiging van DORC.

5.5                  DORC mag de Overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

  1. als de Deelnemer niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  2. als de Deelnemer de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
  3. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van de Deelnemer;
  4. indien de Deelnemer de huis- of zonnebankregels niet naleeft, dan wel indien de Deelnemer de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de Overeenkomst worden alle voor de resterende duur van de Overeenkomst verschuldigde termijnen opeisbaar.

ARTIKEL 6: OPSCHORTING (TIJDELIJK STOPZETTEN)

6.1                  In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van DORC de deelname tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een DORC- deugdelijk bewijs.

6.2                  Opschorting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

6.3                  De betalingsverplichting van de Deelnemer wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de Overeenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

ARTIKEL 7: KLACHTEN EN INFORMATIEVERPLICHTING

7.1                  Veranderingen in de persoonlijke situatie van de Deelnemer (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

7.2                  Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer DORC kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan de Deelnemer.

ARTIKEL 8: HUISREGLEMENT

8.1                  De Deelnemer is bekend met de door DORC gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn te vinden op de website. De Deelnemer is verplicht deze huisregels na te leven.

8.2                  De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

ARTIKEL 9: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het gebruik van DORC gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Aanbieder opgenomen in een bestand. Door gebruik van de faciliteiten van DORC verleent een Deelnemer toestemming aan de Aanbieder tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Aanbieder tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

ARTIKEL 11: FACTURATIE

11.1               De deelnamekosten dienen door de Deelnemer via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van een maandelijkse termijn, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

11.2               Indien de Overeenkomst eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en de Deelnemer dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van DORC, is de Deelnemer over deze extra dagen aanvullende deelnamekosten verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

11.3               DORC behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

11.4               Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de Deelnemer in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van de Overeenkomst verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de Deelnemer aan DORC te worden voldaan. De Deelnemer kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van DORC tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

11.5               Indien DORC over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de Deelnemer is de Deelnemer voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan DORC de Deelnemer 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. De Deelnemer kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van DORC tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

11.6               Alle prijzen zijn inclusief BTW. DORC is ten allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

11.7               DORC is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de deelnamekosten te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van de Overeenkomst’, dan heeft De Deelnemer het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

12.1               Op deze algemene voorwaarden alsmede het gebruik van de faciliteiten van DORC en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2               Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en het gebruik van de faciliteiten van DORC, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond.

Adres
Loovebaan 25, Someren (NL)
Tel. nr.
+31(0)493-494075
Email
Style switcher RESET